Hekaýamyz

Yşyk - ýagtylandyrýan, wada berýän

Dünýäde ýagtylyk bolmasa näme boljagyny hiç wagt göz öňüne getirip bilmersiňiz
Adamlar henizem garaňkylykda gezýärler
Lightagtylyga bolan isleg we ymtylyş grek mifologiýasyndan - Prometheusyň alawyndan gözbaş alyp biler
21-nji oktýabrda 1879
Edison mifi hakykata öwürdi, hakyky ýagtylyk getirdi
Oylym we tutuş adamzat taryhy üçin täze döwür ýazdy

Şol bir wagtyň özünde, Liper hakda hekaýa gelýär

Kompaniýanyň tertibi

43

Gaty we ýokary hilli önümçilik stiline eýerip, kompaniýa abraýyna we hiline uly ähmiýet berýär.Esasy önümleriň hemmesi IEC, CB, CE, GS, EMC, TUV, EMC, LVD we ERP halkara şahadatnamalary we CQC we CCC China milli şahadatnamalaryndan geçdi.Productionhli önümler ISO9001: 2000 halkara hil ulgamyna laýyklykda alnyp barylýar. Kompaniýa milli derejeli gözleg we gözleg merkezini we barlaghanasyny döretdi.Specialöriteleşdirilen gözleg we barlag topary bar we oýlap tapyş üçin 12 patent, peýdaly 100 patent we dizaýn üçin 200 patent ýaly dürli patentlere eýe boldy.Önümçilikden başlap, täzeliklere çenli yşyklandyryş pudagynyň öňdebaryjysyna öwrüldi we bütin dünýäde satyldy, önümleri müşderileriň arasynda ýokary abraý gazandy.Kompaniýanyň ýolbaşçysy, Hytaýyň prezidentine birnäçe gezek Europeanewropa ýurtlaryna sapar etdi we pudagyň ösüşini ara alyp maslahatlaşmak üçin işewür gepleşikler geçirdi.

Meşhur marka bilen öňdebaryjy yşyklandyryş kompaniýasy hökmünde biz Hytaýyň yşyklandyryş pudagynyň ugruna çykýan iň möhüm oýunçylardan biri .Bu zatlaryň hemmesine esaslanyp, kanton ýarmarkasynda esasy marka stendini aldyk we 10 ýyldan gowrak dowam etdik.

2015-nji ýylda, bir pursat gelýär.

 

2015-nji ýylyň dekabrynda nemes kompaniýasynyň ýokary derejeli ýolbaşçylary bilen Hytaýdaky kärdeşiniň Germaniýadaky wekilleriniň arasynda strategiki hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekilenden soň resmi taýdan strategiki hyzmatdaşlyga ýetmek bilen, Germaniýa Liper Electric Co., Ltd biziň bilen ähli taraplaýyn hyzmatdaşlygy amala aşyrdy. Liperiň ösüşiniň täze tapgyry.Halkara yşyklandyryş pudagynda uçar göteriji ýüzüp başlady ......

Germaniýanyň ýokary senagat tehnologiýalaryny doly birleşdireris we öndürijilikde we durnukly ösüşde iň ýokary derejäni gazanmak üçin nemes ruhlaryny ösdüreris, şeýle hem dünýä täjirçilik yşyklandyryşy, ýapyk yşyklandyryş we açyk yşyklandyryş üçin dünýä birinji derejeli toplumlaýyn yşyklandyryş çözgütleri bilen üpjün ederis.Bu diňe iki tarapyň strategiki ýerleşişiniň giňelmegi däl, eýsem täze hyzmatdaşlygyň nusgasy we strategiýasy LED yşyklandyryş pudagyna uly täsir eder.

 

a

Zawodymyz

53
62
71

Şahadatnamalar

Sansyz şöhrat gazandyk, ýöne täze, has gowy we has owadan maksadymyz üznüksiz maksadymyz.

Liper, ýaşyl, sazlaşykly we pes uglerodly durmuş ýörelgesini wagyz etmegi, bütin dünýä üçin ýokary hilli yşyklandyryş dünýäsini döretmegi we her gün hemmeler üçin yşyklandyrmagy maksat edinýär!

Dodak çyrasy sary topraga sepýär we adamlara ylmy tehnologiýalaryň we sungatyň hrustalyna baha bermäge mümkinçilik berýär.

Dodak dünýäni has köp energiýa tygşytlaýar !!!

biz hakda

Habaryňyzy bize iberiň: